Regulamin internetowej sprzedaży biletów (ISB)
Lubuskiego Teatru

Postanowienia ogólne
1. Warunkiem korzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów ISB jest:
1. 1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu internetowej sprzedaży biletów (ISB), który jednocześnie stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a Lubuskim Teatrem,
1. 2) spełnienie następujących wymagań technicznych:
1. a) dostęp do sieci Internet,
1. b) zainstalowanie w systemie przeglądarki Firefox lub Internet Explorer z wyłączną obsługą Java Script oraz Cookies
2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie Platnosci.pl o ile regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym spektakli , koncertów oraz innych imprez) bądź bezpośrednich sprzedawców nie stanowią inaczej.
3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/lub nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z systemu jest niemożliwe.

Zakup biletów
1. Użytkownik może jednorazowo zakupić maksymalnie 6 biletów.
2. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu odpowiedniego wydarzenia kulturalnego przez Użytkownika .
3. Użytkownik, który zamierza skorzystać z systemu ISB, musi podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
4. Dane wskazane w pkt 3 muszą być prawdziwe.
5. Złożenie zamówienia jest zobowiązujące dla serwisu Platnosci.pl oraz Lubuskiego Teatru.
6. Płatność za bilety możliwa będzie wyłącznie za pomocą systemu Platności.pl, na który Użytkownik zostanie przekierowany automatycznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia i wprowadzeniu danych wymienionych w pkt3.
7. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany w zamówieniu. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na stronie Platnosci.pl jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu Platnosci.pl.
8. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
9. Po potwierdzeniu wpłaty przez system płatności dokonanej wpłaty Użytkownik w terminie 5 minut od dokonania płatności, nie później niż w terminie 20 min od złożenia zamówienia otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu bilet zapisany w pliku w formacie PDF.
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z kasą biletową LT (tel. 0-68 452-72-72).
11. Wszelkie podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Odbiór i realizacja biletów
1. Zakupiony Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w imprezie na jaką został wystawiony.
2. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę.
3. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
4. Kupujący bilety jest upoważniony do wydruku biletów z pliku pdf oraz do zapisu pliku zawierającego bilety.
5. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność.
6. Kupujący jest zobowiązany do nieudostępniania biletów osobom trzecim. Takie postępowanie traktowane będzie jako próba skopiowania biletu.
7. W przypadku zgłoszenia się w Lubuskim Teatrze kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do działania w seansie będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
8. Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na imprezę.
9. Do wydruku biletów należy używać białego papieru w formacie A4 tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.
10. Lubuski Teatr zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dowodu tożsamości w przypadku wątpliwości dotyczących właściciela biletu jak i również legitymacji uczniowskiej lub studenckiej w przypadku zakupu biletów ulgowych.
11. Odbiór biletów w kasie Lubuskiego Teatru możliwy będzie nie później niż w terminie 30 minut przed rozpoczęciem seansu którego bilet dotyczy.
12. Celem odbioru Biletu w kasie Lubuskiego Teatru Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości oraz podać : identyfikator transakcji, adres e-mail i numer telefonu, które zostały podane w zamówieniu.
13. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Lubuskiego Teatru obsługującemu wejście na salę wydruku dostarczonego Biletu oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie do realizacji biletu ulgowego.
14. Sprzedawca nie odpowiada za niemożliwość odbioru Biletu w Kasie Lubuskiego Teatru z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika oraz w przypadku niemożliwości odbioru Biletu ze względu na kolejkę przed kasą Lubuskiego Teatru. W takim przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w imprezie, żądania od Sprzedawcy zwrotu płatności, zmiany Biletu lub zapłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu.

Zwroty biletów/rezerwacji
Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ większość organizatorów wydarzeń artystycznych nie wyraża zgody na przyjmowanie zwrotów. Poniższe zasady zwrotu biletów będą stosowane w przypadku uzyskania zgody Organizatora oraz przekazania przez niego odpowiednich środków finansowych na rzecz Platnosci.pl W przypadku braku zgody lub nieotrzymania odpowiednich środków finansowych przez Platnosci.pl wszelką odpowiedzialność z tytułu zwrotu biletów ponosi Organizator.
Aby dokonać zwrotu biletów kupionych przez Internet należy wysłać taką prośbę mailem na adres rezerwacje@teatr.zgora.pl Państwa zwrot zostanie przyjęty, o ile Organizator przyjmuje zwroty oraz w przypadku gdy do wydarzenia artystycznego pozostało nie mniej niż 7 dni kalendarzowych (chyba, że Organizator zastrzegł inaczej). Zwrot pieniędzy za bilety zostanie przekazany na numer konta bankowego, z którego wysłali Państwo przelew, o ile pisemnie rezerwujący nie wskaże innego nr rachunku bankowego. Opłata manipulacyjna za przyjęcie i rozliczenie anulowania rezerwacji wynosi ….. zł. W przypadku odwołania, zmiany programu, miejsca wydarzenia artystycznego lub godziny rozpoczęcia wydarzenia artystycznego przez organizatora, Platnosci.pl może dokonać zwrotu kwoty za bilety odpowiednio na rachunek karty kredytowej lub rachunek bankowy /wskazany przez klienta za pośrednictwem e-maila na adres: rezerwacje@teatr.zgora.pl z pisemnym potwierdzeniem/ (w ciągu 14 dni).
O ile regulamin Organizatora nie wskazuje inaczej Platnosci.pl i Organizator nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana oraz w przypadku zmiany daty lub programu, godziny rozpoczęcia oraz miejsca imprezy Platnosci.pl nie zwraca kosztów zrealizowanej wysyłki oraz kosztów związanych z realizacją transakcji, w tym wydania biletów. Podstawą do zwrotu biletu jest przekazanie na adres Lubuski Teatr, al.Niepodległości 3/5, 65-001 Zielona Góra wcześniej otrzymanych biletów. W wypadku odwołania wydarzenia artystycznego przez organizatora zwrot biletów nie jest konieczny. Zwrot biletów w punktach sprzedaży jest możliwy w oparciu o regulaminy przyjęte w danych punktach sprzedaży.
UWAGA:
W przypadku, gdy serwis Platnosci.pl nie będzie w stanie przyjąć Państwa rezygnacji sugerujemy przekazanie (lub odsprzedanie) rezerwacji znajomym – do odbioru biletów w kasach wystarczy znajomość nazwiska oraz numeru rezerwacji, a więc swoją rezerwację możecie Państwo przekazać osobie trzeciej nawet przez telefon. W takich sytuacjach serwis Platnosci.pl nie pobiera żadnych opłat.
Ceny biletów w systemie Platnosci.pl
Lubuski Teatr stara się, aby ceny zakupu biletów dostępnych dla naszych Klientów nie różniły się od tych w jakich bilety dostępne są u Organizatora wydarzenia artystycznego. Jednakże z uwagi na to, że serwis Platnosci.pl ponosi koszty funkcjonowania systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny zakupu biletów w serwisie Platnosci.pl w wyjątkowych sytuacjach są wyższe od cen u Organizatorów. Dopłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania serwisu . Informacja o wysokości dopłaty jest zawsze umieszczona na potwierdzeniu rezerwacji. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej u Organizatorów oryginalnej ceny biletu wyrażony po opłaceniu rezerwacji nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

Dane osobowe
Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Lubuski Teatr z siedzibą w Zielonej Górze przy al.Niepodległości 3/5. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy (wysłania potwierdzenia zamówienia).
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Wyrażając zgodę na „Warunki zakupu” użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje „Regulamin zakupu biletów” oraz regulamin organizatora imprezy, na jaką zakupywane są bilety.